การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน

ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน  ใช้ในกรณี

คนต่างด้าวผู้ถือใบอนุญาตทำงานลาออกจากงาน  หรือนายจ้างให้คนต่างด้าวนั้นออกจากงาน  และหากมีความประสงค์จะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  ภายหลังจากคนต่างด้าวออกจากงานแล้ว  โดยไม่มีข้อกำหนดบทลงโทษและระยะเวลาการแจ้ง

ความรู้เพิ่มเติม

   การเปลี่ยนนายจ้าง/สถานประกอบการ  คนต่างด้าวต้องไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  เพื่อลงตรา  VISA พ้นหน้าที่เดิมและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอีก ๗ วัน หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปขอ Non-Immigrant VISA  ใหม่จากสถานทูตไทย  แล้วจึงยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่  ตามแบบคำขอ ตท.๑  เพื่อทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการใหม่ก่อน VISA  หมดอายุ

 

ข้อมูลสำนักงาน

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: เวลา 08:00-16:00

ที่อยู่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น1), ถนนท่าเรีอ, ตำบลไสไทย อำเภอเมือง, จังหวัดกระบี่ 81000,
ทราบทิศทาง

ติดต่อ

โทร: 07-562-1527
โทรสาร: 07-562-1112
Email: kbi@doe.go.th